สถานีวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ(ทธ.)

สถานีวัดมวลดิน(ทธ.)

สถานีวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ(สสน.)

ข้อมูลน้ำฝนวันที่ 2022-09-15

ลำดับ สถานีระดับเตือนภัยดินถล่ม ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนสะสม3วัน

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม

ต่ำ : โอกาสเกิดดินถล่มน้อย

ปานกลาง : โอกาสเกิดดินถล่ม ปานกลาง หากยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องให้ติดตามค่าปริมาณน้ำฝนอาจเกิดดินไหลตามลาดดินตัด เช่น ไหล่ทางถนน

สูง : โอกาสเกิดดินถล่มสูง ต้องเฝ้าติดตามปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดหรือตัดสินใจอพยพได้เพื่อความปลอดภัย


AREA North South East West Northeast
POINT 1 160 365 160 160 365
POINT 2 360 545 360 360 545
POINT 3 135 250 135 135 250
POINT 4 305 370 305 305 370